Μήνυμα Χριστουγέννων του Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ. Γερμανού

Αγαπητοί μου Χριστιανοί της Ηλείας,

Η Γέννησις του Ιησού Χριστού, του προαιωνίου Λόγου του Θεού, είναι η έκφρασις της υψίστης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπον και σ’ ολόκληρη την υλική κτίσι.

Διότι, ενώ ο άνθρωπος εδημιουργήθη τέλειος, με την δυνατότητα να  παραμένη  αιωνίως εις τον δι’αυτόν φυτευθέντα Παράδεισον και ποτέ  να μη πεθάνη,  ο άνθρωπος ευρέθηκε μακρυά του Παραδείσου και της ζωής,  μέσα στην θλίψι, στον πόνο και στον θάνατο.

Γιατί ; Γιατί δεν ηθέλησε να μείνη ενωμένος με τον Δημιουργόν του Θεόν, που είναι η πηγή  της ζωής και της χαράς της ζωής. Παρέβη την εντολήν του Θεού και απομακρύνθηκε από την σκέπην Του.

Όμως η αγάπη του Θεού δια τον άνθρωπον και δια την επαναφορά του στην ζωή και στον Παράδεισο, κάνει τον Θεόν να  θυσιάση τον Μονογεννή  Του υιόν, να  γεννηθή εκ της Παρθένου Μαρίας και να  προσλάβη  τον άνθρωπον στην ιδική Του Θεϊκή φύσι. Έτσι τώρα ο Θεάνθρωπος ξανά διδάσκει στον άνθρωπο  το θέλημά του Θεού, τον καθαρίζει από την παρακοή του και τον αγιάζει στον Σταυρόν Του, τον ανασταίνει μετά την δική Του  Ανάστασι και  με την Ανάληψί Του τον ξαναεπιστρέφει στον Ουράνιον πλέον Παράδεισον και τον τοποθετεί στα δεξιά του Θεού  Πατρός.

Αυτές τις αλήθειες και πραγματικότητες φέρνουν  στον νου μας και πρέπει να  θυμίζουν σ’όλους  μας τα Χριστούγεννα, μάλιστα σήμερα, που μειώθηκε η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, που χάνεται η ειρήνη στην ανθρωπότητα, σήμερα που οι άνθρωποι απομακρύνονται από τον Θεόν και το Πανάγιον θέλημά Του.

Ο Χριστός και πάλιν γεννάται σήμερα και μας ξαναδείχνει την αγάπη Του.Ας τον αναζητήσουμε μετά  των  Μάγων και ας Τον  δοξάσουμε μετά των Αγγέλων. Ας Τον πάρουμε στην αγκαλιά μας και ας Τον βάλουμε μέσα στα σπίτια μας  και στις κοινωνίες  μας.

Τότε το φως Του, η αγάπη Του, η ειρήνη, η αδελφωσύνη, η ζωή και η χαρά της ζωής θα είναι παντοτεινό κτήμα  μας. Τέτοια Χριστούγεννα εύχομαι ολόψυχα σ’όλους σας.

 

† Ο Μητροπολίτης Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Αφήστε το σχολιό σας

Σχόλια